top of page

วิธีประกอบ วิธีใช้ที่ตากแปรงแต่งหน้า


วิธีประกอบที่ตากแปรงแต่งหน้า

1.ที่ตากแปรงจะมาพร้อมสติ๊กเกอร์กันรอยสีน้ำตาล

2.ลอกสติกเกอร์ก