top of page

ครีมกันแดดมีความเสถียรคืออะไร

Chou oil free sunscreen spf50 pa+++ เป็น Physical sunscreen สารกันแดดแบบ physical จะมีความเสถียรมากกว่าสารกันแดดแบบเคมี
หลายคนเริ่มสงสัย ครีมกันแดดมีความเสถียร แล้วความเสถียรคืออะไร

ความเสถียร (photostability / stability ) คือความคงที่ของประสิทธิภาพการกันแดด

กันแดดที่มีความเสถียรจะมีประสิทธิภาพในการกันแดดค่อนข้างคงที่

กันแดดที่ไม่เสถียรจะมีประสิทธิภาพการกินแดดที่น้อยลงเมื่อออกแดด


กันแดดที่มีค่าการปกป้องที่สูง (spf/pa ที่สูง) แต่ไม่มีความเสถียร ทำให้เมื่อออกแดดจริง

ค่าการปกป้องอาจลดลงและไม่เพียงพอ


ดังนั้นเมื่อเราต้องออกแดดแล้วให้เลือกใช้ครีมกันแดดประเภท physical เพื่อปกป้องผิวของเรา


สั่งซื้อ/สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @chouthailand

ความคิดเห็น


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page